Není dluh jako dluh. Rozumíte pojmům insolvence a reorganizace?

Téměř denně se dočítáme či doslýcháme o tom, jak se lidé dostávají do exekuce, podniky do insolvence, že ta či oná firma prochází reorganizací, nebo na její majetek byl vyhlášen konkurz. Pokud ale nejsme právníkem na tuto problematiku profesně zaměřeným, či přímo osobou, která se do některé z těchto nepříjemných situací dostala, může být složité se ve vyjmenovaných pojmech vyznat. Pojďme si je tedy společně vysvětlit.

K exekuci dochází, pokud dlužník neuhradí dluh, jehož splacení je jeho soudem stanovenou povinností. Exekuce tedy nemůže být zahájena bez rozhodnutí soudu. Věřitel se může rozhodnout, zdali o vymáhání dluhu požádá soud nebo soudního exekutora. Druhá možnost je považována za jednodušší variantu, jelikož získání peněz je zcela v rukou pověřeného exekutora. Ten může pro svého klienta získat peníze prostřednictvím obstavení účtu dlužníka, postupného srážení peněz přímo z účtu, nebo přímo prodejem jeho majetku.[1] Má-li dlužník více závazků, které není schopen splácet, může on sám, či jeden a více věřitelů, požádat o zahájení insolvence.[2]

Aby se oba dva právní procesy neprolínaly, zahájení insolvenčního řízení blokuje exekuci. Insolvenční řízení zahajuje soud na písemný návrh dlužníka nebo věřitele. Skládá se ze dvou fází. Nejprve se zjišťuje, zda se dlužník skutečně ocitl v úpadku, tzn., zda má více věřitelů a finanční závazky třicet dnů po splatnosti bez možnosti jejich uhrazení. Pokud je zjištění pozitivní, řízení pokračuje za pomoci soudem ustanoveného insolvenčního správce. Ten se může rozhodnout mezi třemi způsoby řešení daného případu – konkurz, oddlužení a reorganizace.[3]

Konkurz neboli likvidační řešení je pro dlužníka tou nejbrutálnější možností. Zpravidla se týká lidí s minimálními příjmy, kteří musí své dluhy platit prakticky donekonečna bez vyhlídky na jejich prominutí. Znamená to, že ztrácí veškerou moc nad svým majetkem, který se rozděluje mezi věřitele a zůstává jim pouze tzv. nezabavitelné minimum. Věřitelé poté mohou vymáhat zbytek dluhů prostřednictvím exekuce a dlužníci skončí v dluhové pasti bez naděje na cestu z ní. Konkurz se uplatňuje i v případě velkých podniků. Často slýcháme větu: společnost skončila v konkurzu.[4] Minulý rok například zazněla v případě kladenské huti Poldi[5] (o tomto případu můžete dočíst více v našem starším článku Privatizace Poldi Kladno) či strojírenské firmy Vítkovice Power Engineering ostravského podnikatele Jana Světlíka.[6] Podniky by se tedy měly co nejdříve prodat a výtěžek rozdělit mezi věřitele.

Poldi-Kladno-2-aktualne.cz_.jpg
Poldi Kladno

Oddlužení neboli osobní bankrot se vztahuje vždy na nepodnikatele a nejčastěji se řeší postupnou úhradou dluhů dle splátkového kalendáře. Pokud dlužník řádně platí své závazky a splatí minimálně třicet procent za svých dluhů, je oddlužení ukončeno po pěti letech. Poté je možno požádat o osvobození od zbytku pohledávek. V případě, že soud souhlasí, věřitelé již nemohou na dlužníkovi nesplacenou částku vymáhat.[7]

Reorganizace nabízí věřitelům uspokojení jejich pohledávek v delším časovém rozmezí za soudem jasně vymezených podmínek. Toto řešení se týká opravdu velkých společností a umožňuje jim dále pokračovat v ekonomické aktivitě. K variantě reorganizace podniku v úpadku se v srpnu 2016 přiklonili věřitelé OKD.

Právě insolvence OKD je doposud největší insolvencí v dějinách České republiky. Tato těžební firma na sebe (poté co se management její mateřské NWR v čele s Garethem Pennym snažil jednat se státem o finanční pomoci) v květnu 2016 sama podala insolvenční návrh, jehož součástí byl i návrh na reorganizaci. Vzápětí byl insolvenčním správcem jmenován Lee Louda, který patří do úzké skupiny správců, které mají zkušenosti s insolvencemi firem s obratem nad 100 milionů korun. Nesplňuje ale požadavek vedení OKD, aby byl do této funkce jmenován někdo se zkušenostmi s hornictvím.[8]

1_Lee Louda_Ekonom.cz
Insolvenční správce Lee Louda. zdroj: iHned.cz

Po přezkoumání všech pohledávek věřitelů OKD (věřitelů bylo celkem 650 , své pohledávky jich přihlásilo 551), které činily více než 20 miliard korun, se Louda rozhodl uznat pouze zlomek z nich v celkové hodnotě okolo tří miliard korun.[9] Rozhodnutí Loudy bylo posléze potvrzeno soudem.[10] Co je ale na celém případě zarážející, je skutečnost, že Louda neuznal pohledávku banky Citibank v hodnotě přesahující 10 miliard korun, která byla důvodem předlužení OKD a tedy i podání insolvenčního návrhu.[11] Věřitelem, kterému Louda uznal největší pohledávku je tak společnost Advanced World Transport, které OKD dlužilo na 460 milionů. [12]

Ve snaze získat pro potřeby insolvenčního řízení OKD více peněz podal Louda několik odpůrčích žalob, mimo jiné i na zdravotní pojišťovny, po kterých požaduje navrácení peněz, které firma zaplatila za zdravotní pojištní zaměstnanců. Přestože k provedení platby došlo po vyhlášení insolvence, závazek se týkal doby před jejím vyhlášením. Zatímco krajský soud Loudův požadavek odmítl s tím, že se jednalo o prostředky zaměstnanců, Vrchní soud v Olomouci rozhodl o tom, že OKD nemělo po zahájení insolvence dlužné pojistné platit. Toto  rozhodnutí tak může ovlivnit i spory OKD s dalšími úřady. [13]

Proti celému reorganizačnímu plánu OKD se po jeho schválení odvolala již zmíněná Citibank. Ta totiž, vzhledem k tomu, že její desetimiliardová pohledávka nebyla uznána, neměla možnost o jeho přijetí či nepřijetí spolurozhodovat. Veškerá aktiva OKD kromě pohledávek přešla pod státní podnik Prisko, který za těžební gigant zaplatil pouhých 80 milionů korun přesto, že jiná společnost nabídla celých 540 milionů a že zisk  OKD v roce 2017 činil díky rostoucím cenám uhlí 3,4 miliardy korun.  V současné době se tedy Citibank snaží využít všechny možnosti, jak získat své peníze zpátky a vzhledem k tomu, o jak velkou částku se jedná, je stále možné, že se reorganizace a insolvence ještě zkomplikují a to dost možná i na úrovni mezinárodních soudů. Lee Louda mezitím usiluje o to, aby byly smlouvy mezi OKD a Citibank, které vznikly již v roce 2014, dlouho před vyhlášením insolvence, zneplatněny.

Insolvence infografika_new_final
Insolvence OKD je v české historii zcela unikátním případem.

Celý tento případ jen ilustruje, jak  složitou se může taková insolvence stát a k jak paradoxním a nejednoznačným situacím během ní může nastat. Pro exekuci i insolvenci ale samozřejmě platí je jedno… Ať už se týkají jednotlivců nebo velkých firem, nejlepší je, pokud se jim pokusíme zodpovědným chováním a správným hospodařením  předejít.

[1] http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/mas-na-to-co-je-exekuce-a-jak-probiha

[2] https://www.penize.cz/exekuce/307607-exekuce-v-kostce-kdy-je-resenim-insolvence

[3] https://finexpert.e15.cz/insolvence-v-kostce_1; https://epohledavky.cz/Content/2064-insolvence

[4] https://finexpert.e15.cz/insolvence-v-kostce_1

[5] https://www.irozhlas.cz/ekonomika/poldi-kladno-konkurz_1712191035_ako

[6] http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/firma-vitkovice-power-engineering-na-sebe-podala-navrh-na-konkurz/1512205

[7] https://epohledavky.cz/Content/2064-insolvence

[8] https://ekonomika.idnes.cz/profil-lee-loudy-ktery-ridi-bankrot-okd-fcc-/ekonomika.aspx?c=A160511_142217_ekonomika_rts

[9] http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/okd-230-veritelu-uz-prihlasilo-pohledavky/ a https://www.novinky.cz/ekonomika/411549-soud-potvrdil-navrh-insolvencniho-spravce-okd-bance-neuznal-pohledavku-10-miliard.html

[10] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pohledavky-vuci-okd-potvrdil-soud-podle-insolvencniho-spravc/r~da821bfe5ee211e68afb002590604f2e/

[11] https://library.law.muni.cz/dokumenty/41811

[12] https://www.novinky.cz/ekonomika/411549-soud-potvrdil-navrh-insolvencniho-spravce-okd-bance-neuznal-pohledavku-10-miliard.html

[13] https://ostrava.idnes.cz/okd-vrchni-soud-pojistne-0xq-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180403_393022_ostrava-zpravy_jog a http://ekonomicky-denik.cz/soud-zamitl-zaloby-insolvencniho-spravce-okd-pojistovny/

 

Leave a Reply